SBĚRNÝ DVŮR ODPADU (SDO)

Sběrný dvůr odpadů je určený pouze pro odpady vyprodukované občany města Mariánské Lázně (včetně Stavební Mlýn, Stanoviště, Kladská, Hamrníky,Chotěnov – Skláře)

Odpady vyjmenované v níže uvedeném seznamu a pocházející z nepodnikatelské činnosti mohou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území Mariánských Lázní v tomto zařízení odevzdat ZDARMA. Toto právo je podmíněno osobní účastí, prokázáním identifikace včetně trvalého bydliště a vlastnoručním podpisem k údajům o množství a druhu odevzdaného odpadu, které zapisuje obsluha sběrného dvora do prvotní evidence příjmu odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odpadu jsou následně hrazeny z městského rozpočtu.

Bezplatný režim se nevztahuje na případy, kdy nebude umožněna kontrola identifikace osoby, zjištění trvalého bydliště nebo pokud se bude jednat o odpad, který není součástí níže uvedeného seznamu nebo vznikající podnikatelskou činností.

Seznam bezplatně odebíraných odpadů:

papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, lepidla, oleje, rozpouštědla, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, televize, monitory, PC, objemný odpad zejména nábytek nebo jeho části, koberce, lina a jiný odpad, který nemůže pro velké rozměry být ukládán do běžných sběrných odpadových nádob

Nově od listopadu 2021 je možné zpětně odebrat odpadní pneumatiky.

Bioodpad:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Umístění SDO - ulice U Pily, odbočka ulice Husova, v provozním areálu TDS,s.r.o.

Provozní doba: pondělí 8:00 – 11:00, 12.00 – 16.00
úterý 8:00 – 11:00, 12.00 – 16.00
středa 8:00 – 11:00, 12.00 – 17.00
čtvrtek 8:00 – 11:00, 12.00 – 16.00
pátek 8:00 – 11:00, 12.00 – 16.00
sobota 8:00 – 11:00